Robots de Soldadura


Robots de Soldadura

Robots de Soldadura.

Soldadura Fanuc Robotics

Modelos disponibles

Robots de Soldadura

Robots de Soldadura ARC 120iC

Robots de Soldadura.

Payload = 10 - 20Kg
Degress of freedom = Six
Mechanical Weight = 255 - 250Kg 
Robots de Soldadura

Robots de Soldadura ARC 110iC

Robots de Soldadura.

Payload = 6 - 10Kg
Degress of freedom = Six
Mechanical Weight = 130 - 135Kg
Robots de Soldadura

Robots de Soldadura ARC 50iC

Robots de Soldadura.

Payload = 5Kg
Degress of freedom = Six
Mechanical Weight = 29Kg